SZANOWNY PACJENCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


              Zgodnie z art. 13 ust z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r ( Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Asklepios Raczyński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bobolicach przy ul. Plac Zwycięstwa 8-12

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  – mgr Wioleta Sochaj, adres e-mail sochajw@op.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:  

- przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta;
- inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządów zawodów medycznych oraz konsultant krajowy i wojewódzki, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
- minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturzy, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
- zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- komisje lekarskie  podlegające  właściwemu ministrowi;
- osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
- wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
- spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania;
- osoby wykonujące czynności kontrolne  w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
- członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, sposobu jej przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu:

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników - 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym dokonano ostatniego wpisu:

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną - 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie:

d) skierowań na badania lub zlecenia lekarskie:

- 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarskiego,

- 2 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie:

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

mgr Wioleta Sochaj
Inspektor Ochrony Danych Osobowych