Program profilaktyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Bobolice w latach 2009-2013 drukuj stronę


Celem programu jest ocena stanu zdrowia dzieci z klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych oraz szóstych szół podstawowych oraz pierwszych i drugich gimnazjum pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Program realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Bobolice.

Do udziału w programie za pośrednictwem rodziców i/lub opiekunów zaproszonych zostało 817 dzieci. Zbadanych było 751 osób, pozostałe 66 dzieci nie zakwalifikowano do programu z powodu braku zgody rodziców.
Nieprawidłowość w zakresie masy ciała stwierdzono u 23,0% dzieci, a podwyższone ciśnienie tętnicze u 8,1%. Porównując tegoroczne wyniki badań do wyników z lat 2009 - 2011 obserwuje się tendencję malejącą dzieci z nieprawidłowościami w zakresie masy ciała. W zakresie wartości ciśnienia tętniczego tendencja malejąca w stosunku do roku 2009 i 2010, ale wzrost
do 2011r.


Dokonując szczegółowej analizy stwierdzono prawidłową masę ciała u 82,9 % dzieci klas pierwszych. Dzieci z nadwagą i otyłością stanowiły kolejno 10,0 % i 6,8%. Podwyższone ciśnienie tętnicze dotyczyło 3,4% badanych.


Wśród dzieci klas piątych prawidłowa masa ciała występowała u 70,1%. Nadwagę stwierdzono u 14,0% badanych i u takiej samej ilości osób stwierdzono otyłość. Podwyższone ciśnienie tętnicze występowało u 11,2 % dzieci.


W klasach drugich prawidłowa masa ciała występowała u 94,1% dzieci, nadwaga u 7,3%, a otyłość u 8,4%. Nieprawidłowość w zakresie wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 8,4% badanych dzieci. Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w 2011r widzimy zmniejszenie niemal o połowę grupy osób z nadwagą z 15,1% do 7,3%. Znacznie większą grupę stanowią dzieci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, bo 8,4%.


W klasach trzecich prawidłowa masa ciała występowała u 78,2% dzieci, nadwaga u 11,9%, a otyłość u 6,5%. Nieprawidłowość w zakresie wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 6,5% badanych dzieci. Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2010 - 2011 widzimy zmniejszenie grupy osób z nadwagą, otyłością i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.


W czwartych klasach prawidłowa masa ciała występowała u 69,0%% dzieci, nadwaga u 19,0%, a otyłość u 11,9%. Nieprawidłowość w zakresie wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 4,7% badanych. Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2009 – 2012 zaobserwowano spadek liczby dzieci z otyłością i podwyższonym ciśnieniem tętniczym, a wzrost z nadwagą.
 

W klasach szóstych prawidłowa masa ciała występowała u 82,8%, nadwagę stwierdzono u 9.0%, a otyłość dotyczyła 6,3%. Podwyższone ciśnienie tętnicze miało 9,9% badanych. Zaobserwowano spadek liczby osób z otyłością, natomiast wzrosła grupa dzieci z nadwagą i podwyższonym ciśnieniem tętniczym w stosunku do roku 2011.
 

W pierwszych klasach gimnazjalnych prawidłowa masa ciała występowała u 71,1% dzieci, nadwaga u 13,4%, a otyłość u 12,3%. Nieprawidłowość w zakresie wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 8,2% badanych. Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2010r – 2012 nie zaobserwowano znaczących zmian w występowaniu nadwagi i otyłości. Znacznie mniejszą grupę stanowią dzieci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.


W drugich klasach gimnazjalnych prawidłowa masa ciała występowała u 79,2% dzieci, nadwaga u 10,3%, a otyłość u 5,1%. Nieprawidłowość w zakresie wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 11,6% badanych. Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2009 – 2012 zaobserwowano znaczący spadek liczby dzieci z nadwagą z 12,1% na 10,3%, z otyłością z 8% na 5,1%, z podwyższonym ciśnieniem tętniczym z 19,1% na 11,6%.
 

Analizując wyniki badań powyższych grup wiekowych zauważono tendencję malejącą nadwagi, otyłości i podwyższonego ciśnienia tętniczego wśród dzieci szkół podstawowych, i gimnazjalnych.
234 dzieci, u których stwierdzono przynajmniej jedną nieprawidłowość zostały skierowane wraz z rodzicami do lekarza rodzinnego.
Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2009 – 2012 zaobserwowano spadek liczby dzieci z otyłością i podwyższonym ciśnieniem tętniczym, a wzrost z nadwagą.
Porównując obecne wyniki badań do wyników uzyskanych u tych samych dzieci w latach 2009 – 2012 zaobserwowano znaczący spadek liczby dzieci z nadwagą  z 12,1% na 10,3%, z otyłością z 8% na 5,1%, z podwyższonym ciśnieniem tętniczym z 19,1% na 11,6%.


Fakt zapalenia papierosa deklaruje 11.5% badanych dzieci klas od I do IV klasy i aż 37,6% badanych dzieci klas od V do II gimnazjum.


Alkohol próbowało 20,6% badanych dzieci klas od I do IV i prawie połowa (43,8%) dzieci klas od V do II gimnazjum.
Nadal obserwuje się  wysokie zachorowanie na choroby układu krążenia wśród członków rodzin . 54,5% badanych podaje jedno i/lub więcej schorzeń. Podobnie jak u rodziców i w tym również przypadku jest to nadciśnienie tętnicze.