PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA drukuj stronęKażdy ubezpieczony
pacjent ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej rodzinnej. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na lekarza, pielęgniarkę i położną. Deklarację pobrać można w każdym gabinecie ZOZ Asklepios bądź ze strony internetowej. Ubezpieczony ma również prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, jednak nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci dokonuje zmiany w danym roku kalendarzowym, wówczas zobowiązany jest do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłatę w wysokości 80 zł.

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

1.       Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..

2.       Okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. legitymację ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy. Papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie jest przydatny w sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza danego dnia prawa pacjenta do świadczeń lub gdy nie można skorzystać z systemu elektronicznej weryfikacji.

3.        Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń

·         Oświadczenie składane jest w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

·         Oświadczenie składa ubezpieczony pacjent, a w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.

 

        Zgodnie z przepisami osoba, która złoży oświadczenie pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że takie prawo posiada.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1421

 


Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest między innymi:

- aktualny druk ZUS RMUA

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie osoby ubezpieczonej

- aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, o ile została poświadczona pieczęcią i wpisem przez pracodawcę potwierdzającymi odprowadzanie za pracownika obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne

- legitymacja ubezpieczeniowa wydana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeśli zawiera aktualną pieczęć właściwej placówki, KRUS, iż dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako rolnik, małżonek rolnika lub członek rodziny

- legitymacja emeryta/rencisty wystawiona przez ZUS lub KRUS

- zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego


AKTUALNOŚCI

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS” W BOBOLICACH
...czytaj więcej ostatnia aktualizacja: 2015-05-08 13:19:14