OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS” W BOBOLICACH drukuj stronę
OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS” W BOBOLICACH KWIECIEŃ 2015


Dziękujemy wszystkim podopiecznym, a w szczególności tym, którzy byli uprzejmi wziąć udział w anonimowym badaniu ankietowym odnośnie satysfakcji z usług świadczonych przez ZOZ Asklepios. Wyniki tego badania oraz podsumowanie zamieszczamy poniżej.


Podsumowanie

 

1. W badaniu wzięło udział  550 osób,  co stanowi 8,46% wszystkich podopiecznych zdeklarowanych do ZOZ Asklepios

2. W okresie badawczym wydano 550 ankiet z czego zwrotnych otrzymano 535 sztuk, co stanowi  97,27% wydanych egzemplarzy kwestionariusza.

3. Ankiety wypełniło 325 kobiet, co stanowi 60,74% i 210 mężczyzn, co stanowi 39,26%

4. Osób zamieszkujących miasto było 272, co stanowi 50,84%, zamieszkujących wieś – 263 osoby, co stanowi 49,16%

5. Na pytanie o przyjęcie pacjenta w dniu zgłoszenia: odpowiedzi- ,,tak” udzieliły 533 osoby, co stanowi 99,62%, ,,nie” odpowiedziały 2 osoby, co stanowi 0,38%.

6. Na pytanie o zadowolenie z przyjęcia w gabinecie pielęgniarki - ,,tak” odpowiedziało 526 osób, co stanowi 98,31%, niezadowolonych było 9 osób, co stanowi 1,68%.

7. Na pytanie o zadowolenie z przyjęcia w gabinecie lekarskim - ,,tak” odpowiedziało 521 osób, co stanowi 97,38%, niezadowolonych było 14 osób, co stanowi 2,62%.

8. Do jednej z ankiet pacjent użył korektora, na  pięciu  widniały skreślenia, jeden kwestionariusz był wypełniony lecz podarty. W jednym kwestionariuszu, w pytaniu o zadowolenie z przyjęcia w gabinecie lekarskim ankietowana dopisała,  że ,,nie zawsze jest zadowolona”. Inny ankietowany w pytaniu o zadowolenie z przyjęcia w gabinecie pielęgniarki  dopisał,  że średnio jest zadowolona gdyż ,,nie było pielęgniarki i chwilę musiała czekać”.

 

 Wnioski końcowe

 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na wysokie zadowolenie Pacjentów z obsługi realizowanej przez pracowników Zakładu, zarówno przez pielęgniarki jak i przez lekarzy. Potwierdzeniem tezy  jest fakt, iż oceny pozytywne stanowią dominującą część.


Z rozmów przeprowadzonych z pacjentami podczas procesu ankietyzacji wynika, iż kategorycznie nie akceptują wprowadzenia w naszym Zakładzie rejestracji – telefonicznej, osobistej czy internetowej. Pacjenci chcą być przyjmowani przez lekarza i pielęgniarki w dniu zgłoszenia, co potwierdzają również badanie ankietowe.


Chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom pacjentów i spełnić ich oczekiwania należy wycofać się z wprowadzenia rejestracji.


Warto jednak zwrócić uwagę, że aż  99,62%  pacjentów zostało przyjętych w dniu zgłoszenia się do lekarza i/lub pielęgniarki.


Uzyskane wyniki badań wykazały znikomy odsetek osób niezadowolonych z funkcjonowania zakładu oraz sposobu realizacji świadczeń medycznych w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich jednak ankieterzy jak i kierownictwo zakładu widzą problem i pragną dążyć do poprawy świadczonych usług, poprzez niwelowanie wszelkich utrudnień i niedociągnięć które wskażą  podopieczni.


Duży odsetek podopiecznych jest zadowolony z funkcjonowania Zakładu co  świadczy o dużej fachowości i profesjonalizmie personelu medycznego.