Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bobolice na lata 2012-2015 drukuj stronę


Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka.


Również w Polsce, mimo wielu jeszcze zaniedbańi uprzedzeń, zdrowie psychiczne zaczyna byćtraktowane jako nieodłączny składnik zdrowia. Mamy więcnadzieję, że zyska zrozumienie i będzie skłaniaćdo działania na rzecz zasadniczej zmiany podejścia wobec związanych z nim problemów społecznych i ekonomicznych.


Powyższy Program powstał w celu ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.


Programem objęte są:

- dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Bobolice

- młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych w Bobolicach

- młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Bobolicach

- pacjenci ZOZ Asklepios w Bobolicach

 

Cele główne Gminnego Programu są zbieżne z celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i obejmują następujące obszary:Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Cel szczegółowy 1.1:

        
Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

 

1.     Rozprowadzenie materiałów informacyjno – promocyjnych w szkołach na terenie gminy

2.     Zamieszczenie artykułu w Bobolickich Wiadomościach Samorządowych

3.     Promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych i znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.

 

Cel szczegółowy 1.2:

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

1.     Zajęcia edukacyjne na temat zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym

2.     Promocja zdrowia psychicznego w szkole i środowisku lokalnym.

3.     Pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz promowanie zachowań i zdrowego stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego

 Cel szczegółowy 1.3:

Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Cel szczegółowy 1.4:


Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.

1.     Wskazanie ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu.

 

Cel główny 2:

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Cel szczegółowy 2.1:


Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.


Cel szczegółowy 2.2:


Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

 

Cel szczegółowy 2.3:


Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Cel szczegółowy 2.4:

Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.

1. Analiza przeprowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.